Καθαρίζουμε επιτόπου μοκέτες σε ξενοδοχεία και κάθε είδους χώρο ο οποίος καλύπτετε από μοκέτα από τοίχο σε τοίχο. Με κατάλληλα μηχανήματα και υλικά.